Wednesday, March 10, 2010

Watercolor Quote....03 کلمات آبرنگی


Tone is the king; Color is a mere assistant
Joseph Zbukvic

 درنقاشی تونالیته پادشاه تصویر است و رنگ فقط یک دستیار 
استاد زبوکویک

در مطالعه آثار استاد زبوکویک بارها به این نکته بر می خورم که " در نقاشی تونالیته است که مهم است" و این نکته ای است که در صحبت های استاد مقدسی نیز بارها من شنیده ام و شیوه و بیان ایشان را صادق یافتم. در سی آموزشی استاد مقدسی نیز با آب مرکب آموزش را شروع می کنند و آن را بسیار مهم می دانند زیرا در آب مرکب و نقاشی با یک رنگ تونالیته ها خود را بروز می دهند و رنگ ها موجب گمراهی نمی شوند 

بار دیگر این جمله را با خود دوره می کنم که " ای پادشاه ای تونالیته" و لبخندی بر لبانم می نشیند. هر چه بیشتر مطالعه می کنم بیشتر با اصول اساسی نقاشی در آثار اساتید برخورد می کنم 

تصویر بالا از مجموعه آثار استاد زبوکویک می باشد

برای اطلاعات در مورد تونالیته رنگ به دو لینک زیر مراجعه نمایید

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟