Sunday, March 14, 2010

painting with passion 04 نقاشی با احساس

Tango Passion
 از مجموعه آثار استاد کاستاگنت
ادامه از پست 1این مجموعه

وقتی که موضوعی را انتخاب می کنید به درک و شهود درونی  خود توجه کنید. اگر موضوع با شما حرف نمی زند مطمین باشید  نقاشی شما نیز با کسی صحبت نمی کند. نتیجه خوب وقتی حاصل می شود که شما احساسی قوی نسبت به موضوع خود داشته باشید، زمانی که می توانید تمام احساس و شوقتان را در نقاشی خود بریزید. به هر حالت دیگری که کار کنید نتیجه حاصل فقط یک تصویر است، یک تصویر سازی ساده
جهت انتقال احساس و شوقتان به موضوع می بایست اول موضوعتان را به خوبی بشناسید. اشتیاق این نیست که فقط احساس قویی نسبت به موضوع داشته باشیم و بعد کورکورانه رنگ ها را بر صفحه بپاشیم. برای ابراز کامل احساس و شوق بسیار مهم است که یک ایده(ویژن) واضح نسبت به موضوع داشته باشید. این نگاه برای شما راهنمایتان در حین نقاشی می شود

اگر قصد دارید تا با اشتیاق و بوالهوسانه با محبوبتان تانگو برقصید اول می بایست تا حرکات و قدم ها را بدانید  
یکی از راه هایی که می تواند به شما در ایجاد یک ایده واضح یاری برساند این است که پیش از شروع  با " چشم ذهنی تان" کار تمام شده را تصور کنید
شما می بایست بیاموزید که با هر دو نیمکره مغز خود کار کنید- در آن واحد همه تخیل پردازی کندی و هم تمرکز. زمانی که شما ایده ای واضح و دقیق داشته باشید، آنگاه می توانید به سرعت نقاشی کنید و نتیجه نهایی حس "با یک حرکت و یکباره" را میدهد- ا

متن برگرفته از
Watercolor painting with passion

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟