Saturday, March 27, 2010

Sistani Lady... زن سیستانی

زنی از کویر 
در رنگ های کویری 
اکر، قهوی ای 
سایه ها و تابش ها 
و قدرت زن
اینها در ذهن من می گشتند

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟