Sunday, March 28, 2010

The spirit of the space ... روح فضا

کتاب عکس را ورق می زدم تا موضوع مورد نظرم را برای نقاشی پیدا کنم، نمی دونم چرا همیشه دوست دارم در هر کارم حتما درخت داشته باشم، خیلی لذت بخشه، خصوصا وقتی که یه حجم معمارانه باشه مثلا یک مسجد، کاروانسرا یا .... اطولا درخت به کار روح می ده. با دیدن این مسجد قدیمی تصور کردم که اگر کنارش درختی هم قرار بگیرد چه قدر زیبا تر می شود و بنابراین درخت را خودم اضافه کردم
ولی کلا با مسجد ها و بناهایی از این دست خیلی حال می کنم
متن و اثر از همسرم می باشد

1 comment:

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟