Sunday, March 28, 2010

Minarets and 2 ladies ... مناره ها و. دو زن


شاید اگرفرد دیگه ای بود این موضوع را برای نقاشی کردن انتخاب نمی کرد. شاید به نظر خیلی ها چیز قابل بیانی نداشته باشد، ساده باشد یا شاید وقتی بخواهی با آب مرکب روی آن کار کنی جالب نشه
اما واسه من روح فضاییش خیلی مهم بود
همون سادگی وصف ناپذیرش، اون دوتا مناره و دو آدمی که کنار هم توی کار وجود دارند ترکیب بندی جالبی داشت، انگار همه این عناصر با آرامش خاصی کنار هم قرار گرفته اند و به این کار روح داده اند
کشیدمش و لذت بردم، خیلی لذت بخش بود
متن و اثر از همسرم می باشد

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟