Wednesday, March 10, 2010

rural lady with a baby on her back .... زن سخت کوش روستایی

این زن مرا به یاد مفهوم عشق، مفهوم مادر و مفهوم سخت کوشی انداخت 
پوست صورتش حکایت سختی هایی که بر او می رود داشت و حکایت از خودگذشتکی هایش
شکم بر آمده اش از رسیدن فرزند بعدیش خبر می داد در حالی که کودک خرد خود را بر پشت بسته بود
و سطلی که به دستش بود و شاید می رفت تا آبی بیاورد
این تصویر را در حالی کشیدم که دو نفری نقاشی می کردیم.
نقاشی در گروه فعالیتی بسیار موثر است و نتایجش دل نشین

این هم سطلی در دست زن روستایی

1 comment:

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟