Tuesday, March 2, 2010

painting with my wife ... نقاشی در کنار همسرم

سابقه همسرم در نقاشی بیشتر از من است. و قبل از این رنگ روغن کار می کرده اند. اما معماران و آبرنگ رابطه ای جدا نشدنی با هم دارند رابطه ای عمیق و این مساله به خاطر نوع آموزش ها ، خصوصیات روحی و امکانات این ابزار قوی نقاشی می باشد. 
همسرم هم قرار است که همراه من به کلاس آبرنگ بیایند و می دانم که در آینده در کنار همدیگر لحظات زیبایی در حال نقاشی خواهیم داشت به لطف خدا 
قلم بسیار قوی  ایشان را و نگاه آرامشان را بسیار دوست دارم.
این اثر را که در جریان تمرین دونفره مان کشیدم 
و به همسرم که مهربانتر از تمام رنگ هاست هدیه می کنم.

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟