Sunday, March 28, 2010

painting with passion 05 نقاشی با احساس


ادامه از پست 4این مجموعه
زمانی که به نقاشی می اندیشید در ابتدا مشکلات ممکن در طول پروسه را کاهش می دهید و این به شما قدرت می بخشد تا با اعتماد به نفس نقاشی کنید. این مساله همچنین شما را قادر به دست یافتن به حس رهایی و آزادی که نیاز نقاشی آبرنگ است می کند.
پیش از کشیدن یک صحنه می بایست تا حد ممکن اطلاعات غیر ضروری را از آن زدود. شما می بایست ایده ای در مورد نحوه تعبیر موضوع و شیوه بیان آن بر روی کاغذ داشته باشد. به بیان دیگر صحنه و موضوع الهام بخش ما می باشد ولی ما می بایست آن صحنه را با شور و شوق و احساس خود تقویت کنیم، با رویا پردازیمان کامل کرده، به طور منطقی پیرامون آن بیندیشیم سپس با بیان هنرمندانه خود آن را بر روی کاغذ منتقل کنیم.
یکی از روش های کمک به ایجاد ایده ها و برانگیختن شوق طراحی کردن از موضوع با رویکردهای متفاوت است. تعدادی اسکیس های رنگی کوچک از موضوع با تونالیته ها و رنگ های متفاوت بزنید، سپس شما قادر به تصمیم گیری خواهید بود که کدامیک از آنها بیشتر با شما تطبیق داشته و یا بهتر پیامی که می خواهید را منتقل می نماید.
متن برگرفته از
Watercolor painting with passion
نوشته استاد آلوارو کاستاگنت
By Alvaro Castagnet


No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟