Wednesday, March 10, 2010

red sofas... مبل های قرمز

در ادامه نقاشی فضاهای داخلی من به کشیدن مبل ها پرداختم، مبل های قرمز. این مجموعه تاکنون 4 اثر را در خود دارد که 3 تا از آنها را اینجا خواهید دید. 

این کار را یکشنه در کلاس انجام دادم و چه لذت بزرگی است در جمع نقاشی کردن


کار دوم را پس از گذاشتن زیر رنگها از استاد مقدسی خواستم تا کار کنند تا من نگاه کنم

و این کار سوم را دوشنبه شب در حالی که با همسرم نقاشی می کشیدیم کشیدم. 

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟