Tuesday, March 9, 2010

Elderlies and eternal Love ... لبخند پیرمرد و پیرزن


تصویر این پیرمرد و پیرزن مرا بر آن داشت تا رابطه بین آنها را ترسیم کنم. لبخند بر لبان پیرمرد شنالی که در کنار همسر خود نشسته بود و نگاه زن حکایت از رابطه زیبای این دو در سالها زندگی شان داشت.
پیرزن استکانی چای به دست داشت و به شوی خسته خود تقدیم می کرد. با محبت و احترام. این مساله لبخند ار بر لبان پیمرد حک کرده بود.
چند روز پیش مادر همسرم از رابطه یک پیرزن و همسرش برایم گفت که بسیار با محبت و زیبا با هم زندگی می کردند، وقتی پیر زن مرد پیر مرد یک ماه تمام مرتب صبح تا عصر بر سر مزار او می رفت و بعد از پا افتاد و زمینگیر شد. ... 

این هم دیتیلی از این تصویر 

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟