Monday, February 15, 2010

پسرک با ماهی ... fish + boy + happiness

پسرک ماهی را گرفته بود طوری که شکارچی های شیر و فیل با غرور شکارشان را نشان می دهند
اما در چهره پسرک غرور نبود حس زندگی بود
ماهی از نخ آویزان بود و نور شدید جنوب بر ماهی می خورد
پسرک ماهی را نشان داد و خود نگاهی بر آن انداخت
او راضی بود
او از جنوب بود و ماهی هم
آنها همدیگر را می فهمیدند
پسرک ماهی اش را برداشت و رفت و من ماندم و تصویری از جنوب، از گرما از ماهی در دام 
از شادی پسرک و آرمش در زیر شلاق آفتاب

این هم دیتیلی از پسرک  ماهی گیر جنوبیNo comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟