Sunday, June 13, 2010

The dyer and the colors. ... رنگرز و عشقش

مرد فکرش به نخ هایی بود که رنگ هایی بسیار زیبا به خود گرفته بودند
هیچ کس او را نمی شناخت
ولی فرش های زیادی او را می شناختند
او کسی بود بی  نام و نشان
ولی با نخ های او فرش هایی ساخته شده بود که در بزرگترین موزه های جهان نگهداری می شوند
پیرمرد سالهاست که دیگر نیست
ولی نخ های فرش های موزه ها به او می اندیشند
زیرا که او به نخ ها می اندیشید ...
----------------------

از روی این مدل استاد عزیزم احمد مقدسی اثری کشیده اند که من بسیار روستش دارم
سعی کردم بر روی مدل اصلی تمرینی بکنم ...
نتیجه را دوست دارم
ولی اثر استادم کجا و کار من کجا
با تشکر از لطف بی شایبه ایشان

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟