Friday, May 7, 2010

the lady with basket.... دخترکی با سبدی در دست

چند ساعتی بود که نقاشی می کردم 
خواهر همسرم که کلاس دوم ابتدایی است و مرتب دور من این ور و آن ور می رفت آمد و گفت: " شما خسته نمی شی ؟ 
گفتم از چی 
گفت از نقاشی 
گفتم هنوز که نشدم 
گفت نقاشی که همه زندگی نیست ... 
احساس کردم چطور فکر کودکان تحت تاثیر افکار بزرگتر ها قرار می گیرد و بی آنکه بدانند مسایلی برایشان تعریف می شود 

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟