Friday, May 14, 2010

the crawling road ... راهی در میان درخت زار

راه به مسیر خود می رفت
و درختان نیز
راه به درختان گفت
با هم برویم
این طور من از تنهایی در می آیم
 و شما نیز " راه " را گم نمی کنید
همهمه ای در گرفت
گروهی موافق و گروهی مخالف بودند
اما بزرگترین درخت که بیش از همه تجربه داشت  گفت
راه یعنی آدم
یعنی سرو صدا
یعنی آتش
و از آن طرف یعنی باغبان
یعنی آبیاری
یعنی دوستی
 و
همهمه ها خوابید
هنوز هم درختان نمی دانند چه تصمیمی بگبرند
ولی سالهاست که در کنار راه مانده اند و صحبت می کنند
اما درخت پیر ساکت است و در سکوت عمیق خود در اندیشه است

1 comment:

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟