Saturday, August 28, 2010

masjid jame Isfahan ... مسجد جامع اصفهان

این نقاشی از تصویری از مسجد جامع اصفهان بود که به آرامی در زیر نور خورشید در طی سده های متمادی آرمیده است 
او انسانهای زیادی را از زمان تولدش دیده و طول عمرش به او آرامشی که نشانه تجربه قدیمی هاست در حرکاتی که ندارد بخشیده است ... 
او ساده بود و آرام و من تلاشم نقش کردن این سادگی و آرامش بود ... 
نبوغ در سادگی است ... 
این است آن چه با خود تکرار می کنم 
و می گویند این جمله از باخ است ...  

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟