Tuesday, January 11, 2011

walking between walls of the alley... قدم زدن در کوچه بلند

چیزی برای گفتن نیست 
جز اینکه
 باید تلاش کرد 
پیش از آنکه با خود بیندیشم: 
باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد ... 

No comments:

Post a Comment

whats your idea? شما چه می اندیشید ؟